Virga Finance

virga_finance.pngNamijenjen je knjigovodstvenim servisima i tvrtkama koje žele samostalno voditi vlastite financije.

Svojim funkcionalnostima podržava poslovanje odjela računovodstva i financija (glavna knjiga, likvidatura, fakturiranje, PDVsaldakonti, blagajna, poslovanje osnovnim sredstvima i sitnim inventarom), kontrolinga i obračuna plaća. 

Podrazumijeva cjeloviti sustav financijskog poslovanja koji poriva financijske tokove tako da se sve transakcije koje se odvijaju u okviru tvrtke mogu unaprijed izdefinirati i na taj način automatizirati proces njihovog evidentiranja u financijskom knjigovodstvu.

Integracijom s podsustavima robnog i materijalnog knjigovodstva značajno povećava ažurnost i skraćuje vrijeme potrebno za financijsko evidentiranje nastalih poslovnih promjena.


Financije

Jedan se podatak unosi na samo jednom mjestu što značajno umanjuje

potrebu usklađivanja analitičkih i sintetičkih evidencija. VIRGA FINANCE obuhvaća:


VIRGA Finance - moduli

Glavnu knjigu

Likvidaturu

Fakturiranje usluga 

Saldakonti kupaca i dobavljača

Obračun PDV-a

Poslovanje osnovnim sredstvima

Poslovanje sitnim inventarom

Poslovanje potrošnim materijalom

Blagajnička evidencija i obračun putnih naloga

Poslovno izvješćivanje - BI (Business Intelligence)

fotolia_67698324_xs.jpg


Glavna knjiga


 • knjiženje temeljnica, izvoda, blagajne... 
 • devizna knjiženja – za devizna konta
 • obračun i knjiženje tečajnih razlika po saldu konta – svođenje na tečaj dana
  zaključivanja financijskog perioda 
 • mogućnost prihvata temeljnica iz analitičkih knjigovodstava 
 • izradu zakonskih i potrebnih internih izvješća 
 • dnevnik knjiženja 
 • izradu analitičke konto kartice / po objektu knjiženja / po obračunskom razdoblju 
 • izradu analitičke brutto bilance / po objektu knjiženja / po obračunskom razdoblju 
 • izradu sintetičke brutto bilance / po objektu knjiženja / po obračunskom razdoblju 
 • mogućnost definiranja izvješća glavne knjige po korisnikovoj želji i to: - korisnik vrši pregrupaciju kontnog plana obzirom na potrebe izvješća - mogućnost prikaza po željenom periodu / godišnja raspodjela po mjesecima


business11a_.pngfotolia_67698324_xs.jpg


Likvidatura


Likvidatura

 • kontrolu ulaznih računa i primki robe
 • izradu knjiga ulaznih računa
 • izradu prijedloga plaćanja dospjelih obveza
 • izradu virmana, naloga za plaćanje u inozemstvo
 • izrada i kontrola naloga za plaćanje putem magnetnih medija
  i definiranih protokola Internet bankarstva
 • definiranje plana plaćanja s rezervacijom sredstava
 • evidentiranje izvoda, te automatizirana veza s planom plaćanja
 • generiranje periodičnih plaćanjafotolia_67698324_xs.jpg


Fakturiranje usluga

 • izradu fakture za materijal i usluge
 • preglede i ispise fakturiranog materijala i usluga
 • prijenos izlaznih računa u saldakonti kupaca

  i automatizme formiranja temeljnice glavne knjige


fakturiranjeusluga-1406185963.pngfotolia_67698324_xs.jpg


Saldakonti kupaca i dobavljača


 •  evidentiranje i/ili prihvat ulaznih računa iz podsustava
 • evidentiranje i/ili prihvat izlaznih računa iz podustava
 • izrada prijeboja / kompenzacija, otpisa
 • zatvaranje računa i plaćanja prilikom evidentirana izvoda ili naknadno
 • priprema podataka za obračun PDV-a
 • primjena automatiziranih procedura za kontiranje prema
  predefiniranim knjigovodstvenim stavovima
 • automatizirane procedure saldiranja zatvorenih stavki
 • mogućnost paralelnog praćenja više godina
 • izračun kamata na zakašnjela plaćanja, otvorene stavke ili sva knjiženja
 • obračun i knjiženje tečajnih razlika po zatvorenim/otvorenim stavkama
  i svođenje na tečaj
 • ispisi i pregledi (kartica partnera, otvorene stavke s arhivom,
  otvorene stavke po dospijeću, ispisi dnevnika knjiženja,
  naloga za knjiženje, naloga za plaćanje s virmanima itd,
  prometa po partnerima i kontima i itd.)

saldakontikupciidobavljaci.png


fotolia_67698324_xs.jpg


Obračun PDV-a


Modul obračun PDV-a pokriva poslovne procese vezane uz obračun poreza na dodanu vrijednost. Posebno je naglašena njegova kontrolna funkcija u odnosu na podatke vezane uz obračun PDV-a unesene u drugim dijelovima podsustava. 

Modul obuhvaća
poslovne funkcije:

 • analitičkog obračuna PDV-a kroz prihvat pripremljenih podataka
  o prezu na dodanu vrijednost u podsustavima
 • automatizirana izrada obrasca na računalu
 • korekcije i dodatke obračunu poreza prilikom izrade obračuna poreza na računalu
 • izlistavanje obveznih poreznih knjiga i kontrolni ispisi


Business12a_.pngfotolia_67698324_xs.jpg


Poslovanje osnovnim sredstvima


 • praćenje nabavke, otuđenja, rashoda osnovnog sredstva
 • praćenje investiranja u osnovno sredstvo
 • investicijsko ulaganje
 • periodični obračun amortizacije
 • periodični obračun revalorizacije
 • mogućnost izrade probnih amortizacija
 • razni pregledi i izvješća
 • pretraživanje po različitim kriterijima
 • prikaz međusobno vezanih podataka (drill down)


fotolia_67698324_xs.jpg


Poslovanje sitnim inventarom i potrošnim materijalom


Modul je vezan za poslovne procese poslovanja sitnim inventarom i informatizira poslovne funkcije:

 • evidencije skladištenja, stavljanja u uporabu i rashoda sitnog inventara
 • potpisa vrijednosti po metodama jednokratnog troška i kalkulativnog troška
 • praćenja zaduživanja po osobama i mjestima troška
 • razni pregledi i izvješća
 • pretraživanje po različitim kriterijima
 • prikaz međusobno vezanih podataka (drill down)
Modul je vezan za poslovne procese evidentiranja potrošnog materijala i informatizira poslovne funkcije zaprimanja materijala s vezom na narudžbe i izdavanja materijala u upotrebu po mjestima troška.fotolia_67698324_xs.jpg


Blagajnička evidencija i obračun putnih naloga


 • ispis uplatnica i isplatnica
 • evidentiranje gotovinskih računa
 • blagajnički izvještaj
 • specifikacija čekova
 • inventura blagajne
 • praćenje salda blagajne
 • izrada temeljnice za knjiženje glavne knjige
 • izdavanje putnih naloga
 • obračun troškova po putnom nalogu
 • likvidiranje putnih naloga
 • izrada temeljnice za knjiženje glavne knjige


fotolia_67698324_xs.jpg


Poslovno izvješćivanje – BI


Izvještavanje i analiza prodaje i nabave robe kroz:

 • izradu top liste artikala po kupcima, vremenskim periodima
  i veleprodajnim lokacijama
 • analize prodaje prema robnim grupama i brand grupama
 • analize prodaje po kupcima, lokacijama i vremenskim jedinicama
 • analize prodaje po dobavljačima, robnim grupama
 • izradu top liste prodaje artikala
 • praćenje zaliha po objektima
 • pregled nabave po dobavljačima
 • analiza prosječne košarice
 • analiza elemenata kalkulacije po objektima
 • periodični izvještaji prodaje
  (po artiklima, robnim grupama, dobavljačima, vremenskim periodima)
 • prikaz prodaje najboljih - najlošijih N artikala
 • pregled prometa po dobavljačima
 • pregled prometa po robnim grupama
 • usporedne analize prometa i marže po mjesecima
 • izrada financijskog plana po kontima/stavkama i budžetiranje
 • praćenje dinamike ostvarenja i prognoze
 • izradu i analizu financijskih izvješća po

  Međunarodnim računovodstvenim standardima


Business22a_.png